ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์ดังกล่าวข้างต้นมาต่อยอดและทำประโยชน์ให้เกิดแก่เมืองไทย จึงตัดสินใจเข้าทำงานกับองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร กรุงเทพ ฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่่ปุ่น เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านกิจกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนต่างๆโดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการให้ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับการค้าการลงทุน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ งานด้านการสำรวจและวิเคราะห์เศรษฐกิจ เป็นต้น

ด้วยระยะเวลามากกว่า 10 ปี ในประเทศญี่ปุ่นและอีกกว่า 10 ปี ที่หน่วยงานของญี่ปุ่นแห่งนี้

จะทำให้ท่านมั่นใจไปกับการก้าวเดินเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นไปกับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สับสน

 งานบริการด้านการวิจัยตลาดญี่ปุ่นสำหรับสินค้าประเภทต่าง ๆ อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ดำเนินการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัยตลาดญี่ปุ่นมายาวนาน โดยสามารถทำการวิจัยโดยใช้วิธีที่หลากหลาย รวมไปถึงการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์ท่านอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 ท่านลูกค้ามีคู่เจรจาหรือไม่มี และต้องการให้เราคัดกรองและนำเสนอ เพื่อให้เกิดธุรกิจร่วมค้าระหว่างประเทศ เรายินดีดำเนินการคัดกรองบริษัทญี่ปุ่นซึ่งมีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์และแผนธุรกิจของท่านลูกค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจต่อไปในอนาคตบริการนัดหมายและให้คำปรึกษาอันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจร่วมค้ากับบริษัทญี่ปุ่น เพื่อช่วยให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยดำเนินได้อย่างราบรื่น โดยมีเราเป็นผู้ประสานงาน และ "แอ็คเซส" หรือ "เชื่อมต่อ" ท่านให้สามารถเข้าถึงบริษัทญี่ปุ่นทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นได้ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นมายาวนานในองค์กรญี่ปุ่นทั้งภาครัฐและเอกชนจะทำให้ท่านมั่นใจในการร่วมค้า

 การเจรจาในเวทีจับคู่ธุรกิจร่วมค้ากับบริษัทญี่ปุ่นพบว่ามีข้อจำกัดหลายประการที่ทำให้ทั้งบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่นไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการค้าได้โดยง่าย  เริ่มตั้งแต่ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา รวมไปถึงมารยาททางธุรกิจอันพึงมีต่อกันทั้งนี้ เรายินดีที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเวทีการเจรจาดังกล่าว โดยอาศัยความเชี่ยญชาญเฉพาะด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นของเราในการช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ในการเจรจาธุรกิจของท่านได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 

 การเจรจาในเวทีจับคู่ธุรกิจร่วมค้ากับบริษัทญี่ปุ่นพบว่ามีข้อจำกัดหลายประการที่ทำให้ทั้งบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่นไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการค้าได้โดยง่าย เริ่มตั้งแต่ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา รวมไปถึงมารยาททางธุรกิจอันพึงมีต่อกันทั้งนี้ เรายินดีที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเวทีการเจรจาดังกล่าว โดยอาศัยความเชี่ยญชาญเฉพาะด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นของเราในการช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ในการเจรจาธุรกิจของท่านได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพบริการเขียนแผนธุรกิจของเรา มุ่งเน้นสนับสนุนสร้างแผนธุรกิจเพื่อการทำตลาดในประเทศญี่ปุ่น และ/หรือดำเนินกิจการร่วมค้ากับบริษัทญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การเขียนแผนธุรกิจด้านต่าง ๆ ทั้งการตลาด การปฏิบัติการ หรือแบบครบวงจร เพื่อให้ท่านเห็นภาพการดำเนินธุรกิจจริงได้อย่างชัดเจน