งานบริการด้านการวิจัยตลาดญี่ปุ่นสำหรับสินค้าประเภทต่าง ๆ อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เป็นต้น ดำเนินการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัยตลาดญี่ปุ่นมายาวนาน โดยสามารถทำการวิจัยโดยใช้วิธีที่หลากหลาย รวมไปถึงการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์ท่านอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     บริการเริ่มตั้งแต่การรับฟังความต้องการของท่านต่อสินค้านั้น ๆ นำเสนอแนวทาง สร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่เหมาะสม และการนำเสนอผลลัพธ์ เพื่อให้ท่านสามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของตลาดมากที่สุด